Viestinnän suunnittelija hioo ydinviestit timantiksi

Viestinnän suunnittelu tähtää yrityksen ydinviestin kirkastamiseen. Aivan kuten arkkitehti, viestinnän suunnittelija piirtää annettujen ajatusten pohjalta ne tilat ja tapahtumat, jolle viestintää lähdetään rakentamaan. Kun viestinnälle asetetaan heti alussa selkeät, mitattavissa olevat tavoitteet, viestinnän onnistumista on helppo arvioida.

Viestintäjohtaja ottaa päävastuun viestinnän onnistumisesta

Viestinnän suunnittelussa kannattaa käyttää apuna alan ammattilaista, jonka osaamisella yrityksen edustajan kuvailemat toiveet, tavoitteet ja ideat on helppo muokata tekstimuotoon. Yrityksen palkkaama viestintäjohtaja, konsultti tai ulkopuolinen taho vastaa viime kädessä siitä, että ajatukset pysyvät toteutuskelpoisina, ne toimivat ja vievät yrityksen viestiä halutulla tavalla eteenpäin.

Viestinnän johtajalla tai keskushenkilöllä on päävastuu viestinnän onnistumisesta, organisaation sisäisestä tiedottamisesta sekä kriisi- ja mediaviestinnästä. Viestintäosaaminen kiteytyy siihen, että ajatukselle on löydetty oikeat sanat ja sanoille oikeat, kohderyhmää puhuttelevat kanavat. Koska pelikenttä on laaja, viestintään kannattaa valjastaa ainoastaan ne palvelut, joiden pariin myös potentiaaliset asiakkaat hakeutuvat.

Viestinnän onnistumista ei voida mitata, mikäli viestinnälle ei ole asetettu selkeitä, viestintäsuunnitelmaan sisältyviä tavoitteita. Hyvä suunnitelma onkin viestinnän kivijalka ja helposti seurattava ohjenuora. Viestintää ei siis tehdä vain viestinnän vuoksi, vaan sen tarkoituksena on tarjota yritykselle mitattavia ja todeksi osoitettavia etuja. Näitä voivat olla esimerkiksi kontaktoinnin onnistuminen, brändin tunnetuksi tekeminen tai myynnin lisääminen.

Viestinnän suunnittelija sanoittaa yrityksen ajatukset

Kustannussyistä vain isoimmilla toimijoilla on takanaan oma, koko yrityksen viestintään keskittyvät viestintätiimi. Pienten ja keskikokoisten yritysten on edullisinta ja helpointa ulkoistaa viestintään liittyvät toimenpiteet alan ammattilaisille. Tämä ei tietenkään tarkoita, etteikö viestinä enää olisi yrityksen omassa hallinnassa. Ammattilainen piirtää suunnitelmat ja niitä lähdetään toteuttamaan vasta kun yritys hyväksyy tulevat toimenpiteet.

Viestintäosaaminen terävöityy juuri siinä kohtaa, kun yrityksen oma visio, tarina ja viesti puetaan sanoiksi ammattilaisen toimesta. Viestinnän kärki voi vaihdella yrityksen tilanteen ja tarpeen mukaan. Uuden, alkavan yrityksen on kenties nopeasti saatava potentiaalisia asiakkaita toiminnan käynnistämiseen. Kun asiakaskuntaa alkaa hahmottua, omaa brändiä halutaan tehdä tunnetuksi laajemmalle yleisölle. Näiden tarpeiden tunnistamisessa viestinnän ammattilainen osaa olla yrityksen apuna ja tukena.

Viestintäsuunnitelma helpottaa ja selkeyttää työtä

Viestintäsuunnitelma piirtää yrityksen viestinnälle raamit. Viestintäsuunnitelma tai viestinnän vuosikello voi olla jatkuvassa käytössä oleva työkalu, jonka avulla viestinnän eri osa-alueet on helppo palastella noudattamaan vuosittaisia tapahtumia juhlapyhistä lomakauteen. Vuosikelloa ei tule ahtaa liian tiiviiksi, vaan ajankohtaisille aiheille kannattaa jättää tilaa.

Viestinnän suunnitelmassa määriteltävät asiat:

Äänensävy, jolla vuorovaikutusta käydään. Se voi olla eri viestimissä hieman erilainen. Esimerkiksi tiedotteissa puhe on usein virallisempi kuin sosiaalisen median postauksissa. Äänensävy valitaan potentiaalista asiakaskuntaa puhuttelevaksi: se voi olla rennon lisäksi myös asiapitoinen, hauska, nuorekas tai vaikka murresanoilla höystetty, mikäli tämä sopii konseptiin.

Kohderyhmät, joita viestinnällä puhutellaan. Aika harva myy kaikille kaikkea. Jopa ruokakaupoilla ovat oma kohderyhmänsä. Joskus kohderyhmä on hyvin spesifi ja yrityksellä tarkasti tiedossa, joskus taas määrittely on kinkkisempää. Kivijalkatason ruokakaupan kohderyhmänä voi olla vaikka alueen asukkaat, ruoan verkkokaupalla taas kiireiset, työssäkäyvät perheelliset tai ikäihmiset, joilla liikkuminen on haasteellista.

Kanavat, joissa viestiminen tapahtuu. Omat verkkosivut, paikalliset tai valtakunnalliset mainokset, uutiskirjeet, tiedotteet ja sosiaalisen median kanavat ovat niitä vaihtoehtoja, joissa omaa viestiä voi tuoda julki. Kannattaa pohtia, mihin kaikkiin kanaviin yrityksellä on rahkeita panostaa ja millä volyymilla. Esimerkiksi sosiaalisen median pelikenttä on niin laaja, että kaikkialla ei voi olla läsnä yhtä suurella sydämellä. Parempi on valita omaan asiakaspintaa parhaiten puhuttelevat kanavat ja keskittyä niihin.

Aika, minkä yritys haluaa viestinnälle uhrata. Verkkosivutekstit, uutiskirjeet, päivitykset tai blogit eivät kirjoittaudu itsestään. Jos henkilökunnan aikaa käyttää viestinnän ylläpitämiseen, se on muusta, ehkä liiketoiminnan kannalta akuutimmasta, työstä pois. Viestintään kannattaa suhtautua kuin kirjanpitoon tai siivoustyöhön: ainahan sen voi itse tehdä, mutta onko se liiketoiminnan kannalta järkevää? Yritys voi myös päättää olla viestimättä lainkaan, mutta elinkeinoa ajatellen se ei ole kovin viisas ratkaisu.

Tavoitteet, jotka viestinnällä pyritään saavuttamaan. Onko viestinnän tarkoituksena tukea aktiivisesti myyntiä ja markkinointia vai lisätä brändin tunnettavuutta? Viestinnän tavoitteiden ei tarvitse olla joko tai, mutta niiden määritteleminen on tärkeää, jotta toimenpiteitä osataan kohdentaa oikein.

Viestinnän yhteistyökumppania sinua palvelee Seoptimi. Ulkoista palvelusi kokonaan tai osittain – tai tilaa meiltä koulutus oman viestintästrategian hiomiseen.